Witamy na stronie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.


TARYFA PCU Sp. z o.o.2019.12.09


Odbiorcy ciepła

    Zarząd Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowe "Piaseczno" Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. następuje zmiana taryfy dla ciepła. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2019 r. nr OŁO.4210.25.2019.PSp została zatwierdzona zmiana taryfy na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowe "Piaseczno" Sp. z o.o. Decyzja została opublikowana 4 grudnia 2019 r. w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 306. Zmian taryfy dla ciepła następuje na skutek zmiany cen nośników energetycznych.


CZYTAJDECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, ze zm.)
oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego
PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZO-USŁUGOWE "PIASECZNO"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem"

POBIERZInformacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2019
w sprawie
średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2018 rok
POBIERZ

Informacja Zarządu Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo – Usługowe „PIASECZNO” Sp. z o.o.
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła
POBIERZWarszawa, dnia 17 stycznia 2019 r.
Poz. 919
DECYZJA NR OŁO.4210.25.2018.2019.AWO
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 15 stycznia 2019 r.
POBIERZ

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2018
w sprawie
średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2017 rok
POBIERZ


Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2017
w sprawie
średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2016 rok
POBIERZ

INFORMACJA
o udziale OZE w cieple wytworzonym w roku 2015
POBIERZ

T A R Y F A   D L A   C I E P Ł A

Taryfa Nr. 11
z dnia 05.07.2018r.

download

-----------------------------------------------------

T A R Y F A   D L A   C I E P Ł A

Taryfa Nr. 10
z dnia 14.11.2016r.

download

-----------------------------------------------------

Taryfa Nr. 9
z dnia 23.01.2015r.

download

Zmiana taryfy nr 9 - decyzja URE
z dnia 23.01.2015r.

download

-----------------------------------------------------

Taryfa Nr. 8
z dnia 07.03.2013r.

download

Zmiana taryfy nr 8 - decyzja URE
z dnia 07.03.2013r.

download


Parking PCU Sp. z o.o.REGULAMIN PARKINGU
DOZOROWANEGO PRZY PCU PIASECZNO SP. Z O.O.
w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 4
z dnia 2 lutego 2015 r.

download

Umowa o korzystanie z miejsc parkingowych

download


Do obejrzenia plików pdf wymagany jest program Adobe Reader
download