Strona główna

Strona główna

Witamy na stronie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo – Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.

O Nas

Przedmiotem działalności Spółki PC-U Piaseczno wynikającym z Umowy Spółki
i wpisu do rejestru KRS jest wytwarzanie i dystrybucja ciepła, eksploatacja kotłowni,
eksploatacja i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
Spółka serwisuje urządzenia kotłowni w obiektach będących w posiadaniu gminy.
Udziałowcy Spółki – 100% Gmina Piaseczno

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Usługowe Piaseczno Sp. z o.o. jest zarejestrowane pod
numerem KRS 0000087343 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Spółki
wynosi 8 118 000,00 zł, NIP: 123-07-87-352, REGON: 013071501
Siedziba Spółki: ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

——————————————————————————————————————–

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

pobierz

——————————————————————————————————————–

INFORMACJA
O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy:

Zaproszenia do składania ofert na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023”

czytaj

——————————————————————————————————————–

INFORMACJA

Dotyczy:

Pisma Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Pana Daniela Putkiewicza z dnia 10 marca 2023 dotyczącego informacji o bezkosztowym przeprowadzeniu audytu energetycznego budynków przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Zarząd PCU Piaseczno informuje, że zgłoszenia do przeprowadzenia audytu przyjmowane będą do dnia 14 lipca 2023 r. (włącznie) drogą elektroniczną (e-mail: biuro@pc-u.pl) lub w wersji papierowej w biurze PCU, ul. Kusocińskiego 4, III piętro.

czytaj

——————————————————————————————————————–

Odbiorcy Ciepła

Informacja

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw Zarząd Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%, od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalne ceny ciepła kształtują się następująco:

pobierz

——————————————————————————————————————–

Odbiorcy Ciepła

Informacja

Zarząd Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo – Usługowego „Piaseczno” Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. następuje zmiana taryfy dla ciepła. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2022 r. Nr OŁO.4210.68.2022.JB została zatwierdzona zmiana taryfy na wytwarzanie oraz przesyłanie dystrybucję ciepła dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego „Piaseczno” Sp. z o.o. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło Nr 781 (2041) 5 grudnia 2022 r.
pobierz

——————————————————————————————————————–

Odbiorcy Ciepła

Informacja
pobierz

Zarząd Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo – Usługowego „Piaseczno” Sp. z o.o. informuje, że w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw odbiorcy ciepła do dnia 12 października 2022 r. winni złożyć do PCU Piaseczno oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać ich za odbiorców ciepła spełniających warunki art. 4 ust. 1 ustawy. Prosimy odbiorców ciepła o zapoznanie się z ustawą i dokładne wypełnienie właściwych oświadczeń.

Oświadczenia
pobierz

Ustawa z dnia 15 września 2022r.
pobierz

——————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

mając na uwadze, że od dnia 25 maja 2018 r. będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679) Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o. zobowiązane jest do wykonania obowiązku informacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z umowami handlowymi.
W załączeniu treść klauzuli informacyjnej.
RODO

——————————————————————————————————————–

Deklaracja dostępności

czytaj

——————————————————————————————————————–

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    Uprzejmie informujemy, że Zarząd Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o. w dniu 16 grudnia 2021 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno w celu przekształcenia go w system efektywny energetycznie i ekonomicznie”.

Dofinansowanie będzie realizowane w formie:

  1. pożyczki – kwota 20 786 449,00 zł,
  2. dotacji – kwota 20 394 667,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie do 51 731 340,00.

    Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w cyklu czteroletnim tzn. ma być zakończona i rozliczona do roku 2026. Źródła ciepła staną się elektrociepłowniami, a ponad 50% energii pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii.


Czytaj

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE
O
NABORZE PRACOWNIKÓW

Zarząd PC-U PIASECZNO Sp. z o.o. zaprasza osoby chętne do pracy na stanowisku operatora kotłowni gazowej do składania aplikacji.
Czytaj

„Rada Nadzorcza PC-U Piaseczno Sp. z o. o. uprzejmie
informuje, że podjęła decyzję o zakończeniu postępowania
kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydata na w/w stanowisko”

KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU PC-U
PC-U Piaseczno Sp. o. o.

   Działając na podstawie Uchwały nr 10/2019 z dnia 9 września 2019 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo – Usługowego Piaseczno Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000087343 ogłasza o wszczęciu postępowania konkursowego na stanowisko:
Członka Zarządu
spółki Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE
O
NABORZE PRACOWNIKÓW

  Zarząd PC-U PIASECZNO Sp. z o.o. zaprasza osoby chętne do pracy na stanowisku operatora kotłowni gazowej do składania aplikacji.
WYMAGANIA:
      * uprawnienia do obsługi kotłów gazowych wysokoparametrowych,
      * uprawnienia elektryczne wykonawcze do 1kV,
      * wyksztalcenie min. średnie, preferowane techniczne, branżowe,
      * podstawowa znajomość obsługi komputera,
      * staż pracy na podobnych stanowiskach będzie dodatkowym atutem.

Praca o charakterze zmianowym, w ruchu ciągłym, wg. miesięcznych grafików.
Oferujemy pracę na pełnym etacie, po trzy miesięcznym okresie próbnym.

Aplikacje w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres :
biuro@pc-u.pl

  lub bezpośrednio do sekretariatu Spółki w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4 w dni robocze w godzinach 8~16.

ZARZĄD
PCU PIASECZNO

Gazela Biznesu 2017


     Zarząd PCU PIAASECZNO sp. s o.o. z przyjemnością informuje, że nasza Spółka została uhonorowana po raz czwarty z rzędu GAZELĄ BIZNESU.
     To wyróżnienie świadczy o dynamicznym rozwoju Spółki, która rozwija się stale zwiększając nie tylko wolumen sprzedaży ciepła, ale przede wszystkim zakres działania i ilość Odbiorców. Na podkreślenie zasługuje również fakt, ze każdy nowy Odbiorca ciepła systemowego to jeden komin mniej w Piasecznie, a to ma bezpośredni i dodatni wpływ na poziom niskiej emisji.
     Z tej okazji, dziękujemy również wszystkim Pracownikom Spółki, którzy przyczynili się do tego sukcesu.


Wyróżnienie w imieniu PCU odbierał Pan Ryszard Rosłon

pierwszy od lewej strony

ZARZĄD
PCU PIASECZNO

LAURY 2017

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe
Piaseczno Sp. z o.o.
jako Laurent
WIODĄCE PRZEDSIĘBIOSRTWO CIEPŁOWINCZE

Laury 2017:…..:Nominacja

PCU wygrało przetarg na „białe certyfikaty”

Protokół Nr 1/2017
z przebiegu przeprowadzonego przetargu
pobierz

Zał. Nr 2 do protokołu Nr 1/2017
z przebiegu przeprowadzonego przetargu – Lista ofert wybranych
pobierz

Kocioł wodny jako akumulator ciepła

     W większości kotłowni olejowych i/lub gazowych podstawowymi jednostkami kotłowymi są kotły płomienicowo-płomieniówkowe, charakteryzujące się dużą pojemnością wodną.
     Są to kotły o dużej bezwładności, wolno reagujące na zmiany temperatur wody, stosunkowo powoli osiągające zadane temperatur, ale za to powoli stygnące. Wszystkie te cechy, bardzo charakterystyczne dla tzw. „beczek”, jako gwarowno są one nazywane……………..

[Czytaj więcej]

Krajowy Program Ochrony Powietrza

Uchwała nr8/2016
Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.
z dnia 15 grudnia 2016r.
w sprawie: wyboru Biegłego Rewidenta

pobierz

Zapytanie Ofertowe
dotyczące usługi wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2016 dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o.

zapytanie ofertowe

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

pobierz (excel)

GAZELE BIZNESU
potwierdzenie przynależności firmy

CERTYFIKAT „Euro Renoma”
Europejski Rejestr Renomowanych

Mazowiecki Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”
dla PCU Piaseczno Sp. z o.o.

Mazowiecki Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”
dla PCU Piaseczno Sp. z o.o.

O celowości modernizacji żródeł ciepła
słów kilkoro…

I. Zamiast wstępu

     Zwykle na początku tego typu tekstów są zamieszczane różne, często bardzo naukowo uzasadnione tezy, które w znaczącej większości są znane wszystkim „ludziom z branży”, dlatego też po prostu tego typu uzasadnienia po prostu…pominę. Nie zamierzam Szanownych Czytelników zanudzać, ani podawać prawd oczywistych, powszechnie znanych.

     Wiadomo powszechnie, że lepsze jest wrogiem dobrego, a w związku z tym żaden obiekt techniczny, a zwłaszcza ciepłownia czy elektrociepłownia nie może być uważany za wykonany optymalnie na wielki wieków. Może on być wybudowany optymalnie na dzień zakończenia jego budowy czy raczej projektowania, ale z czasem technika „idzie do przodu” i to co wydawało się nowoczesnym – zaczyna być archaiczne, po prostu.

     Musimy wszyscy przyzwyczaić się do myśli, że wszystkie obiekty techniczne jakie nas otaczają MUSZą być ciągle modernizowane, bo inaczej staną się obiektami muzealnymi, niestety. Jeśli ktoś uważa, że rola kustosza w muzeum energetyki jest mu bliska – może lekturę w tym miejscu zakończyć. Pozostałych zapraszam do dalszej lektury……

[Czytaj więcej]

BIZNES-RAPORT

Ekologia w zgodzie z ekonomią

     Nie ma idealnych i uniwersalnych recept na wszystko. Są natomiast nietypowe rozwiązania technologiczne, zapewniające komfort życia w oparciu o parametry ekonomiczne, a zarazem ekologiczne. Tylko taka droga zapewni rozwój i poprowadzi nas w stronę jutra.

     PC-U Piaseczno od lat sukcesywnie zmienia obraz typowych ciepłowni miejskich. Podejmowane od maja 2007 roku działania operacyjno-proceduralne przynoszą efekt w postaci obniżonego jednostkowego zużycia gazu i znaczne oszczędności tego drogiego paliwa. Z kolei zainstalowany moduł odwrócnonej osmozy i poprawiona praca odgazowywacza próżniowego zapweniają doskonałą jakość wody obiegowej. Na innowacyjny charakter …

[Czytaj więcej]

MONITOR GAZOWY

Rynek nerwowo reaguje na kryzys ukraiński

     Na początku marca br. został zachwiany trend obniżania cen gazu, ponieważ część krajów i uczestników rynku zareagowało impulsywnie i zapobiegawczo uzupełniała magazyny gazu na wypadek przerw w dostawach. Wpłynęło to na skokowy wzrost ceny gazu na rynkach spot o prawie 2 EUR/MWh, które ustabilizowały się po 6 marca br., utrzymując lekką tendencję spadkową.

     Napięcie wywołane sytuacją na Ukrainie w relacjach z Rosją, doprowadziło w pierwszym tygodniu marca do wzrostu cen paliwa gazowego, głównie w związku z obawami uczestników rynku, ze mogą wystąpić ograniczenia dostaw ze strony rosyjskiej. Na koniec pierwszego tygodnia sytuacja uspokoiła się, ponieważ dostawy zostały utrzymane na niezmienionym poziomie a dodatkowym zabezpieczeniem jest wysoki stan napełnienia magazynów gazu, który jest powyżej 5 letniej średniej o około 86 TWh. Jednocześnie zapotrzebowanie rynku gazu było o około 10% niższe niż zwykle o porze roku. Po 6 marca …

[Czytaj więcej]

Czy modernizować kotłownie gazowe?

     Większość polskich kotłowni gazowych to obiekty stosunkowo młode, jak na standardy obowiązujące w polskiej energetyce czy ciepłownictwie. Znakomita większość z nich została wybudowana już po roku 1990, kiedy to zostały rozluźnione więzy gospodarki centralnie sterowanej i można było łatwiej uzyskać przydziały gazu. Dość dużo nowych kotłowni powstało w latach 90, kiedy to można było uzyskać znaczną pomoc finansową z NFOŚiGW na eliminację emisji ze starych kotłowni węglowych. W latach 1995~99 można było nawet uzyskać dofinansowanie na budowę kotłowni olejowych, które miały zastąpić kotłownie węglowe.

      Projekty te miały swoje uzasadnienie ekologiczne i ekonomiczne, oparte oczywiście na ówczesnych danych makroekonomicznych. W efekcie, wybudowano wiele stosunkowo nowoczesnych kotłowni, najczęściej małej mocy, które zastąpiły wyeksploatowane i nieefektywne osiedlowe kotłownie na paliwo stałe – węgiel i czasem koks. Zastosowano w nich rozwiązania technologiczne dostępne na ówczesnym rynku, które pozwoliły na implementację powszechnie stosowanych w Europie rozwiązań w zakresie sterowania i automatyki. Powstały wówczas nowe obiekty, które nie wymagały praktycznie ingerencji obsługi i mogły działać prawie jako bezobsługowe, lub, najczęściej, przystosowane do pracy z ograniczonym nadzorem…

[Czytaj więcej]

——————————————————————————————————————–

Skip to content